Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

szoszana
19:06
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
szoszana
19:05
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
szoszana
19:05
5447 9f3c
szoszana
19:05
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
szoszana
19:05
szoszana
19:04
szoszana
19:04
19:03
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viadancingwithaghost dancingwithaghost
szoszana
19:03
3006 1e6d
szoszana
19:03
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:02
szoszana
19:00
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viadancingwithaghost dancingwithaghost
szoszana
19:00
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
szoszana
18:59
szoszana
18:58
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrolik krolik
szoszana
18:58
5891 0eed 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
szoszana
18:57
2179 5c5a 500
Reposted fromkaiee kaiee viaLejen Lejen
szoszana
18:57
Reposted fromFlau Flau viaLejen Lejen
szoszana
18:55
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLejen Lejen
szoszana
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl